Algemene Leveringsvoorwaarden

ErgoStore - Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden

       
Artikel.1. ALGEMENE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJKHEID
a. Alle transacties, aanbiedingen, opdrachten, adviezen en/of met ErgoStore gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
In deze leverings en betalingscondities wordt onder koper / afnemer verstaan: een ieder die met ons een overeenkomst betreffende door ons ten verkoop aangeboden goederen of diensten  aangaat of wil aangaan. Deze leverings- en betalingscondities gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten, met uitsluiting van alle voorwaarden door afnemers of anderen op hun briefpapier; bestellings- en leveringsformulieren, nota 's enz. gesteld en/of ergens gedeponeerd. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de afnemer tevens deze leverings- en betalingscondities.
b. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Ergostore en koper zijn overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. Inkoop en/of andere voorwaarden van koper worden door Ergostore uitdrukkelijk afgewezen en gelden slechts in zoverre zij in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2  Aanbiedingen en overeenkomsten
a. Alle aanbiedingen van Ergostore, in welke vorm ook gedaan, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
b. Opgaven en specificaties van Ergostore betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten, voorkomende in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. worden bij benadering verstrekt en binden Ergostore niet.
c. Overeenkomsten zijn voor Ergostore eerst bindend indien en voor zover hij, na ontvangst van de order van koper, dan wel na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door koper, deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 Prijzen
a. De aangeboden resp. overeengekomen prijzen zijn exclusief verpakking, verzekering en transport en exclusief omzetbelasting.
b. Indien de uitvoering van de order op verzoek van koper of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere aan koper toe te rekenen omstandigheden wordt vertraagd, dan zullen alle prijzen van Ergostore worden verhoogd met de extra kosten, waaronder renteverlies, die hierdoor voor Ergostore ontstaan.
c. Indien na totstandkoming van de overeenkomst de grondstofprijzen, de energiekosten, de vrachttarieven, inkoopkosten, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen enz. in binnen- en buitenland worden verhoogd resp. nieuw worden ingevoerd of lonen, salarissen en sociale lasten krachtens algemene regeling of gesloten collectieve arbeidsovereenkomst worden verhoogd, dan wel de kosten voor ons hoger worden tengevolge van wisselkoersveranderingen, hebben wij het recht de prijzen met inachtneming van de eventueel bestaande wettelijke voorschriften in evenredigheid met deze stijgingen te verhogen.
d. Wanneer door Ergostore zaken te koop zijn aangeboden tegen betaling in een andere dan Nederlandse valuta, behoudt Ergostore, zolang de levering van de zaken niet heeft plaatsgevonden, zich het recht voor prijsmodificerende valutawijzigingen aan koper door te berekenen.

Artikel 4 Levering en risico
a. De leveringstijd gaat in nadat de order door Ergostore schriftelijk is aanvaard. Leveringstijd is vrijblijvend en overschrijding van de leveringstijd- door welke oorzaak ook, levert geen wanprestatie op en geeft afnemer nimmer recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of derden geleden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Meer of minderleveringen tot 10% zijn toegestaan en leiden niet tot wanprestatie.
b. Als plaats en tijd van levering geldt de fabriek of het magazijn van Ergostore resp. de plaats van verzending van de zaken. De zaken reizen voor rekening en risico van koper. Indien geen nadere aanwijzingen door koper aan Ergostore zijn gegeven, wordt de wijze van verpakking en transport, verzekering, enz. door Ergostore als goed huisvader bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
c. Reclames omtrent levering en facturen dienen binnen 10 dagen na de levering respectievelijk na factuurdatum schriftelijk te geschieden.
Reclames welke niet binnen de bovengenoemde termijn hebben plaatsgevonden, worden niet meer gehonoreerd.

Artikel 5 Betaling
De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege. Voor zover geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, dient betaling netto te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Wij hebben steeds het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen of te leveren onder rembours. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden contant en gepast ter onzer kantoor of op onze bankrekening. Indien de betaling niet op de vervaldag plaatsvindt, zal de afnemer; te rekenen vanaf de vervaldag- een officiële rente per jaar dienen te vergoeden, die tenminste 5 % boven het officiële wisseldisconto van de Nederlandse Bank ligt. De afnemer zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van betalingstermijn zonder dat ingebrekestelling wordt vereist. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat wij de vrije beschikking over het gehele ons toekomende bedrag hebben verkregen. De goederen worden uitsluitend geleverd onder de conditie verlengd eigendomsvoorbehoud en blijven ons eigendom tot de koper alle factuurbedragen aan ons heeft voldaan. Wordt op rekening geleverd dan is afnemer gebonden aan onze boekingen en wel in die zin, dat afnemer( behoudens tegenbewijs) deze boekingen als juist zal hebben te erkennen. Indien afnemer met enige betaling ten achter is, ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan ons te betalen sommen tot haar volle bedrag terstond opeisbaar; ongeacht de stand der opdrachten, en kunnen wij onmiddellijk betaling daarvan vorderen. Wij kunnen in dat geval de uitvoering van alle voor afnemer aanvaarde opdrachten, ontbinden of opschorten, totdat al hetgeen in verband met de vorige zin opeisbaar is geworden, betaald is binnen een door ons te stellen termijn en door afnemer een voor ons aanvaardbare zekerheid is gesteld voor de betaling van alle andere voor afnemer in opdracht genomen orders. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden of de in het vorige lid bedoelde zekerheid niet is gesteld kunnen wij alle voor afnemer in opdracht genomen orders annuleren, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. De kosten, verbonden aan de gerechtelijke en buitengerechtelijke inning van vorderingen zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten, welke de afnemer verschuldigd is, worden gesteld op 20% van onze totale vordering op afnemer, danwel de daadwerkelijke gemaakte kosten indien hoger.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
a. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden over de overgang van het risico voor het geleverde op de koper is bepaald, blijft de eigendom van het geleverde bij Ergostore totdat koper alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Ergostore aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten geheel heeft voldaan.Zolang de eigendom van het geleverde bij Ergostore rust, zal koper het geleverde niet mogen vervreemden, verhuren, verpanden of anderszins bezwaren, noch op enigerlei wijze buiten zijn bedrijf brengen."
b. In geval koper enige verplichting jegens Ergostore niet nakomt, is Ergostore zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken (onverschillig of deze in een product of tot nieuwe producten "verwerkt" zijn) terug te nemen. Indien de zaken in waarde verminderd zijn is koper verplicht de oorspronkelijke verkoopwaarde verhoogd met kosten en rentes terstond aan Ergostore te betalen. Koper is verplicht Ergostore terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 7 Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan alle niet aan Ergostore toe te rekenen omstandigheden die redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming of tijdige nakoming van de overeenkomst in de weg te staan, waaronder mede wordt begrepen het geval dat Ergostore de hem door zijn leverancier verkochte zaken niet of niet tijdig ontvangt.
b. In geval van overmacht stelt Ergostore koper hiervan onverwijld in kennis en is Ergostore gerechtigd te zijner keuze de overeenkomst op te schorten, dan wel schriftelijk te beëindigen, zonder dat koper daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
c. In geval van opschorting van de overeenkomst door Ergostore wegens tijdelijke overmacht, heeft koper niet het recht ontbinding van de overeenkomst te verzoeken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, noch om naderhand de prestatie van Ergostore of de betaling aan Ergostore te weigeren.
d. In geval van beëindiging van de overeenkomst door Ergostore zal de overeenkomst, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, van rechtswege zijn ontbonden. Eventueel vooruitbetaalde termijnen zullen dan door Ergostore aan koper worden terugbetaald.

Artikel 8  Montage, installatie, opstelling en inbedrijfstelling
a. Alle montage, installatie en opstellingswerkzaamheden  hierna te noemen "montage"  alsook inbedrijfstellingswerkzaamheden  hierna te noemen "inbedrijfstelling"  zijn voor risico en rekening van koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien is overeengekomen dat montage of inbedrijfstelling voor rekening van Ergostore geschiedt, is het volgende van toepassing:
1.Koper zal alle hulp verlenen die redelijkerwijze kan worden verlangd.
2.Koper zal daartoe aan de monteurs van Ergostore, in nader overeen te komen aantallen en hoeveelheden, kosteloos hulpkrachten, brandstof, smeerstoffen, elektrische energie, water etc. ter beschikking stellen.
3.Voor rekening van koper zal koper stellages, bakken, hef-, hijs- en transportwerktuigen, ladders, montagehulpmaterialen en overeenkomstig materiaal ter beschikking stellen.
4.Indien de monteurs door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Ergostore, niet regelmatig met de montage kunnen doorgaan of buiten de normale werktijd moeten werken, dan zijn alle kosten, die hieruit voortvloeien, voor rekening van koper.
c. Alle bijwerkzaamheden, die niet tot de montage behoren, zoals alle elektriciens en loodgieterwerkzaamheden en alle grond, metsel, fundatie, timmer, en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard zijn voor rekening en risico van koper. Hetzelfde geldt voor het maken en monteren van alle onderdelen en inrichtingen, waarvan in de overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij voor rekening en risico van Ergostore komen. Ergostore is verplicht ten aanzien van deze werkzaamheden de nodige instructies aan koper te verstrekken.
d. Nadat de monteurs de werkzaamheden hebben afgerond en de zaken door hen in bedrijf zijn gesteld, wordt de montage of inbedrijfstelling geacht te zijn voltooid.
e. Koper wordt in de gelegenheid gesteld de montage of inbedrijfstelling te controleren en wordt na controle geacht deze aanvaard te hebben.
f. Het onder a. tot en met e. bepaalde geldt ook bij demontage en reparatiewerkzaamheden.
g. Op de in dit artikel genoemde werkzaamheden is Artikel 13. van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9  Service
a. Het aantal gratis instructiedagen en/of gratis servicebeurten zal in de bevestiging worden vermeld.
b. Indien koper meer instructiedagen en/of servicebeurten wenst dan onder a. vermeld, komen de daaraan verbonden loon, reis en verblijfkosten voor rekening van koper.

Artikel 10  Wettelijke voorschriften
a. De zaken zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.
b. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften in werking treden, waarvan tevoren bekend is dat ze voor de levering van kracht zullen worden, dan zullen de desbetreffende zaken zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van koper. Indien Ergostore bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal hij verplicht zijn deze ter kennis van koper te brengen.

 Artikel 11 Handleiding
a. Ergostore zal koper inlichten en gegevens verstrekken omtrent constructie, behandeling enz. van machines en installaties. Daartoe zal hij aan de Nederlandse koper beschikbare instructieboeken en dergelijke ter beschikking stellen in de Nederlandse taal of het originele instructieboek, aangevuld met een handzaam uittreksel daarvan in de Nederlandse taal.
b. Bedieningsvoorschriften zullen zoveel mogelijk op de machine of installaties worden aangebracht en, indien de zaken bestemd zijn om in Nederland te worden gebruikt, in de Nederlandse taal worden gesteld.

Artikel 12 Garantie
a. De garantie van Ergostore geld overeenkomstig de garantie van desbetreffende fabrikant en voor zover die door de fabrikant jegens ons wordt nagekomen..  
Reclames over uiterlijke zichtbare gebreken, eventueel verkeerde uitvoering of over de prijs der geleverde goederen worden niet in behandeling genomen, tenzij deze binnen 10 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk zijn ingediend. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na onze voorafgaande toestemmingen en mits franco toegezonden. Met inachtneming van de voorgaande en navolgende bepalingen garandeert Ergostore de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde  nieuwe  zaken gedurende zes maanden na de levering en wel in die zin dat hij onderdelen of materialen waaraan gedurende die tijd, uit hoofde van ondeugdelijke constructies, enig gebrek mocht ontstaan, voor zover die zaken zich in Nederland bevinden, kosteloos zal herstellen of vervangen, zulks te zijner keuze. Indien Ergostore de zaken zelf van een fabrikant of derden heeft gekocht zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van die fabrikant of derden van toepassing. Deze zullen tevoren door Ergostore aan koper overhandigd worden of op verzoek van koper aan hem toegezonden worden. ErgoStore is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.
b. Koper is verplicht, op straffe van verval van de garantieverplichting van Ergostore, een geconstateerd gebrek terstond na de ontdekking bij aangetekend schrijven ter kennis van Ergostore te brengen. Koper is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voor zover Ergostore zulks verlangt, het betrokken onderdeel vrachtvrij aan Ergostore terug te zenden. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van Ergostore.
c. De garantieverplichting van Ergostore vervalt, indien koper, resp. zijn personeel of daarmee gelijk te stellen derden, de zaken niet conform de onder Artikel 11. bedoelde aanwijzingen en voorschriften, of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld, indien koper de zaken voor andere dan de normale bedrijfsuitoefening waarvoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend of indien koper zonder schriftelijke toestemming van Ergostore herstellingen of veranderingen door anderen dan Ergostore heeft laten verrichten.
d. De garantieverplichting van Ergostore vervalt indien koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat Ergostore zijn garantieverplichting nog niet of niet volledig is nagekomen.
e. In geval Ergostore zijn garantieverplichting niet nakomt is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat koper Ergostore schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hem een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen Ergostore alsnog aan zijn garantieverplichting zal kunnen voldoen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
a. Ergostore aanvaardt aansprakelijkheid voor geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering mits koper aantoont dat genoemde schade aan Ergostore toerekenbaar is. Aansprakelijkheid wordt slechts aanvaard voor goederen geleverd en in gebruik zijnde in Nederland.  De aansprakelijkheid vervalt indien koper de goederen gebruikt, inzet of verkoopt buiten Nederland.
b. Alle andere schade dan onder a. genoemd, hierbij uitdrukkelijk begrepen schade welke koper lijdt door gebreken aan de geleverde zaak of zaken en/of door de niet, niet tijdige of gebrekkige of onjuiste levering van een zaak of dienst, door hulpzaken, door ondergeschikten en/of hulppersonen  al dan niet aan hun opzet of grove schuld te wijten  alsmede alle daaruit  direct of indirect  voortvloeiende schade, komen, behoudens hetgeen onder Artikel 12. is bepaald, niet voor vergoeding in aanmerking.
c. De onder a. genoemde schade komt tevens alleen voor vergoeding in aanmerking indien zij binnen twaalf (12) maanden na de beëindiging van de uitvoering van de (deel)overeenkomst, waarmee de schade ten nauwste samenhangt, is ontstaan én binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Ergostore is gemeld.
d. Eventuele rechtsvorderingen ter zake van schade die voor vergoeding in aanmerking komt, moeten binnen twaalf (12) maanden na ontdekking van de schade worden ingediend.
e. Indien Ergostore wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde, waaronder begrepen het personeel van koper, heeft geleden in verband met zaken of prestaties die door Ergostore zijn geleverd respectievelijk zijn verricht, is koper uitdrukkelijk gehouden Ergostore tegen die vorderingen te vrijwaren.
f. Het in de vorige leden bepaalde geldt mede ten behoeve van de (rechts)personen, die tot het concern behoren waarvan ook Ergostore deel uitmaakt of van zal maken en die Ergostore als hulppersoon bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Koper heeft verder tegenover Ergostore en die hulppersoon, die tot het concern behoort waarvan ook Ergostore deel uitmaakt, tezamen geen recht op meer schadevergoeding dan hij van een van hen maximaal zou kunnen vorderen.

Artikel 14 Tekeningen, programmatuur, enz.
a. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur ("software") en andere gegevens welke Ergostore verstrekt, met uitzondering van die aanwijzingen e.d. bedoeld in Artikel 11., blijven eigendom van Ergostore en moeten op verzoek direct aan Ergostore worden teruggezonden.
b.Koper verplicht zich deze gegevens niet te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage of ter beschikking te stellen, tenzij daartoe vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Ergostore is verkregen.
c.Gelijke verplichtingen rusten op Ergostore indien een en ander verstrekt is door koper.

Artikel 15 Industriële eigendomsrechten
a.Ergostore garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op (Nederlandse) octrooirechten, modelrechten, merkrechten, auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin derden dergelijke aanspraken maken, zal koper  op straffe van verval van de nader te noemen prestaties  Ergostore daarover terstond en volledig inlichten opdat Ergostore zich naar behoren kan verdedigen. Mocht daarop komen vast te staan dat enig door Ergostore geleverde zaak inbreuk maakt op de rechten van derden als zo-even bedoeld, dan zal Ergostore te zijner keuze na overleg met koper de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op dat recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
b.Wanneer bij verkoop en/of montage aan de hand van tekeningen, modellen of andere aanwijzingen  in de ruimste zin des woords  die door koper ter beschikking gesteld, op een merk, octrooi of soortgelijk recht van derden inbreuk wordt gemaakt, is koper voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk. Ergostore heeft het recht verkoop en/of montage op te schorten zodra een derde te kennen geeft dat op een aan hem toebehorend recht inbreuk wordt gemaakt. Ergostore moet koper hiervan terstond in kennis stellen. Voor de hieruit voor Ergostore voortvloeiende schade is koper aansprakelijk, terwijl koper Ergostore vrijwaart voor aanspraken ter zake van derden.

 Artikel 16 Ontbinding door Ergostore
a.Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enig ander met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Ergostore te zijner keuze gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk te beëindigen dan wel zijn verplichtingen uit de overeenkomst met koper op te schorten, zonder dat Ergostore tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is.
b.Wanneer koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft verkregen, of op enige andere wijze buiten staat geraakt zijn financiële en/of andere verplichtingen na te komen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen.
c.In een geval als bedoeld in de voorgaande leden hebben wij steeds het recht terstond volledige betaling te vorderen van hetgeen koper op grond van de overeenkomst verschuldigd is geworden; koper is tevens verplicht de schade die Ergostore lijdt te vergoeden, waarin mede wordt begrepen gederfde winst, rente en kosten.
d.Het in de voorgaande leden bepaalde laat onverlet de overige rechten van Ergostore ter zake van toerekenbare tekortkoming van koper elders bij deze voorwaarden bepaald.

Artikel 17 Algemeen
Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie. Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze leverings- en betalingscondities te wijzigen. Voor reeds gegeven orders gelden de leverings- en betalingscondities die van kracht waren op de dag, dat de order schriftelijk door ons hoofdkantoor werd bevestigd, tenzij anders is overeengekomen. Deze verkoop en leveringsvoorwaarden zijn van kracht per 1 januari 2004.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a.Op alle met Ergostore gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
b.Geschillen die tussen Ergostore en koper over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst mochten ontstaan zullen worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Ergostore.